JKF UTBILDNING är ett sven­skt före­tag som förs­er världen med lät­tbe­gripli­ga, JKF-webi­na­ri­er och fysiska utbild­ningar, i affärsjuridik och ekono­mi för ägare, styrelseledamöter och VD i bolag och föreningar.

Våra utbild­ningar är enkla att förstå och ger Dig högre kom­pe­tens, på kortare tid och till en lägre kost­nad genom att vi, som utbild­ningsanordnare, kan före­na ämneskun­skap, bra ped­a­gogik och infor­ma­tion­steknik ( IT).
Vi bedriv­er ock­så dis­tan­sut­bild­ning genom att kom­bin­era fysiska sam­mankom­ster och JKF-Webi­na­ri­er. Vis­sa kurs­er ges bara som JKF-Webi­na­ri­er och en del kurs­er ges som e‑learning kurser.

 

Vad är ett JKF-Webinarium?

JKF är en kort­form av Jag Kan Förk­lara. Ett webi­na­ri­um är en kort­form av orden web-baser­at seminar­i­um, dvs en pre­sen­ta­tion, lek­tion eller work­shop trans­fer­erad över inter­net.
Till­sam­mans bil­dar dessa två kort­former själ­va kär­nan i JKF-WEBINARIERNA.

Vi ger JKF-Webi­na­ri­er indi­vidu­ellt (One2One) eller i grupp enligt överenskommelse.

Ett Webi­na­ri­um till skill­nad från en Pod­sänd­ning eller Web­sänd­ning är att Webi­na­ri­et möjlig­gör tvåvägskom­mu­nika­tion mel­lan sän­dare och mot­ta­gare. Tvåvägskom­mu­nika­tio­nen i JKF-Webi­na­ri­er­na sker genom så kallade ”pulls” dvs frå­gor som ställs via datorskär­men till lyssnaren där lyssnare svarar direkt på skär­men eller genom den chatt-funk­tion som finns i pro­gram­varan alter­na­tivt direkt muntligt via inter­net eller upp­kop­pling via tele­fonkon­fer­ens. Graden av tvåvägskom­mu­nika­tion bestäms utifrån ämnet och målgruppen.

JKF UTBILDNING bil­dades 1998 av Kris­ter Frost, som fort­farande dri­ver verksamheten.