Bild-på-Krister-2013-redige

2017 –

Uni­ver­sitet­sad­junkt i han­del­srätt vid Mälardalens högsko­la med kur­sans­var och under­vis­ning i:
Beskat­tningsrätt, Entre­pre­nad­juridik och Com­mer­cial Law
Styrelseledamot HSB För­valt­ning i Mälardalen AB
Styrelseledamot HSB Bostad­srätts­fören­ing Anund i Västerås (378 bostad­srät­ter)

2012 –
2010
2009
2009 – 2016
2009
2008
2008 –

Styrelseledamot HSB Mälardalen Ek.för.
Gäst­föreläsare: Öre­bro uni­ver­sitet
Gäst­föreläsare: Stock­holms uni­ver­sitet
Gäst­föreläsare: Mälardalens Högsko­la
Gäst­föreläsare: Linköpings uni­ver­sitet
Gäst­föreläsare: Fei
Egen verk­samhet JKF UTBILDNING AB

2009 –
2004 – 2008
Styrelse­ord­förande Bengt Bergs Mask­in­ser­vice AB och dess dot­ter­bo­lag
Styrelseledamot Bengt Bergs Mask­in­ser­vice AB
2008 –
2004 – 2007
1995 – 2003
Ord­förande HSB Brf Kungsängslil­jan i Västerås (322 bostad­srät­ter)
Vice ord­förande HSB Brf Kungsängslil­jan i Västerås
Styrelseledamot HSB Brf Kungsängslil­jan i Västerås
2006 – 2016
2003 – 2005
2002
Ord­förande Ängsö Golfk­lubb
Vice ord­förande Ängsö Golfk­lubb
Styrelseledamot Ängsö Golfk­lubb
(ca 1 000 medlem­mar)
2008 – 2011 Ord­förande GK10
( 10 st golfk­lub­bar i samverkan)
2006 – 2008 Kur­sans­varig för kurs­erna: IT-rätt och Intro­duc­tion to Com­mer­cial Law, Mälardalens högsko­la
1999 – 2008 Uni­ver­sitet­sad­junkt i han­del­srätt vid Mälardalens högsko­la med ensamt kur­sans­var för all utbild­ning i beskat­tningsrätt vid högskolan
(ca 200 stu­den­ter per år).
1995 – 1999 Anl­i­tad som kon­sult för att under­visa i beskat­tningsrätt och han­del­srätt vid Mälardalens högsko­la.
1998 – Innehavare Jurist­fir­man Kris­ter Frost
1995 Jur. kand. exa­men Stock­holms uni­ver­sitet.
1991 – 1995 Juridik­studier vid Stock­holms uni­ver­sitet.
1985 – 1990 Bosatt i USA för att biträ­da klien­ter med före­tagsetab­leringar.
Eget kon­sult­före­tag i USA.
Amerikan­sk fastighetsmäk­lar­li­censen.
1979 – 1995 Innehavare av en bok­förings­byrå.
Klien­ter: små ”ägarled­da” före­tag i oli­ka bran­sch­er.
Ekon­o­mis­tudi­er
1975 – 1979 Star­tade, vid 17-års ålder, en fir­ma för import och försäljn­ing av gram­mo­fon­skivor.