Här kom­mer inlägg från vår Twit­ter sida

Ännu en utbild­ning i Entre­pre­nad­juridik genom­förd. Den här gån­gen på Steam Hotel i Västerås. JKF Utbild­ning ett före­tag som utbil­dar ägare, styrelseledamöter och VD i aktiebo­lag.
Besök vår hem­si­da https://t.co/Qidvs1wWB9 så får du se vad vi kan göra för dig och ditt före­tag.

Styrelseut­bild­ning 16–17 okto­ber i Stock­holm Affärsjuridik och Beskat­tningsrätt https://t.co/I56A51zJJP https://t.co/82MgROXRTL

Frå­ga till stu­den­ter i entre­pre­nad­juridik: Beskriv skill­naden mel­lan tvis­telös­ning via allmän dom­stol jäm­fört med via skil­jemän.

Load More…
Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.