Här pub­liceras inlägg från vår Twit­ter sida

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Vad innebär ”bosät­tningsstat­sprincipen” inom den inter­na­tionel­la skat­terät­ten? #mdhbskvt21

21–04-14
Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Vad innebär ett så kallat ”plen­imål” i HFD? #mdhbskvt21

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Inte tillåtet att ombil­da enskild fir­ma till aktiebo­lag retroak­tivt. #mdhbskvt21

Tänkvärt beskat­tningsrätt – Vad innebär åter­läg­gnin­gen i näringsverk­samhet vid försäljn­ing av närings­fastighet. #mdhbskvt21

Tänkvärt inför dagens föreläs­ning i beskat­tningsrätt – Nu finns tre max­imire­gler för fåmans­före­ta­gare, att beak­ta. #mdhbskvt21

Load More…