En treårig påbyg­gnadsut­bild­ning, steg 2, till auk­toris­erad redovis­ningskon­sult på dis­tans, där Du kan kom­bin­era studi­er med förvärvsarbete.
Du kan väl­ja att läsa hela utbild­nin­gen eller ensta­ka kurser.

För var­je delkurs finns en detal­jerad studiehan­dled­ning som är dis­tan­sut­bild­nin­gens ryg­grad med kursin­nehåll, läskoder till fak­taböck­erna, sam­man­fat­tningar, kur­s­plan vec­ka för vec­ka, inlämn­ing­suppgifter och typten­ta­men med lösningsförslag.

Utbild­nin­gen omfat­tar 20 kurs­da­gar i Nor­rköping som kom­plet­teras med webi­na­rier (föreläs­ningar on line) och kon­tin­uerlig han­dled­nig från våra lärare.

Utbild­nin­gen motsvarar SRF:s krav för auk­tori­sa­tion enligt steg 2.

För hela utbild­nin­gen (tre år)
Kur­s­planer — Infor­ma­tions­blad — Kur­san­mälan

För delkurs­er:
Kur­s­planer och lit­ter­atur­förteck­ningar — Infor­ma­tions­blad — Till kursanmälan

kursplan-steg2-150326

 

 

Ref­er­enser:

Efter avs­lu­tad YH utbild­ning (Högre ekonomisk utbild­ning, Redovis­ningskon­sult) var inte valet svårt att gå vidare med Steg 2 i JKF Utbild­ning med Kris­ter Frost och Agne­ta Blomqvist i strä­van efter en auktorisation.

Jag har gjort 2 delar av 4 i Steg 2 utbild­nin­gen, Extern Redovis­ning och Han­del­srätt, vilket gett mig ytterli­gare ”kött på benen” och en förd­ju­pad kun­skap inom ämnet och ser fram emot nästkom­mande kurs­er med inspirerande utbil­dare som pep­par, stöt­tar och finns till­hands när man behöver.

Upplägget med en bland­ning av fysiska kurstillfällen, webi­na­rier, oblig­a­toriska studiear­beten samt typten­ta funger­ar ypperligt. Att kun­na ha fri till­gång till webi­na­ri­erna via JKF:s hem­sida under gäl­lande kurs­gång är ett stort plus och hjälp jämte utbildarna.

Fun­derar du på att gå en Steg 2 utbild­ning är det den­na du bör ha i åtanke både vad gäller kost­nad men främst kvalité.

Glad och nöjd Steg 2:are i JKF Utbildning

Jenni Jon­s­son Ljungberg
Kval. Redovis­ningskon­sult, ledamot FREJMS AB
tel 0761–478045

 

”Jag dri­ver Gildas Redovis­ning & Kon­torsser­vice i Frö­jel på Got­land och i min utbild­ning till auk­toris­erad redovis­ningskon­sult så hade jag Agne­ta Blomqvist och Kris­ter Frost som lärare och jag kan varmt rek­om­mendera dem och deras dis­tan­sup­plägg som innebär att man vet exakt vad man ska göra vec­ka för vec­ka vilket gör att det funger­ar att läsa, även lite svårare kurs­er på distans.

Ida Edlund / tel 073–0623409

 

”På Österlen dri­ver jag och min man Håkan Ingel­storp  — Restau­rang & Pen­sionat.

Efter avs­lu­tade studi­er blev jag omgående till­frå­gad om fort­satt anställ­ning på min prak­tik­plats Mazars Set revi­sions­byrå. Det är högs­ta betyg en utbild­ning inom redovis­ning, han­del­srätt och ekon­o­mistyrn­ing kan få, då var­je dag på en revi­sions­byrå hand­lar om kval­i­fi­cer­ade och kom­plexa uppgifter för både väldigt sto­ra som små före­tag i Sverige.

Att stud­era på dis­tans med detal­jer­ade studiehan­dled­ningar kom­bin­erat med närun­dervis­ning och dis­tan­sun­dervis­ning via webi­na­rier (föreläs­ningar on line) har gett mig möj­lighet till utbild­ning sam­tidigt som varda­gen fungerat.”

Char­lotte Wängerud / tel 0411–52 11 51

 

”Jag arbe­tar som redovis­ningschef på Lumi­na­tor AB. Utan redovis­ningskon­sul­tut­bild­nin­gen och mina lärare, Agne­ta Blomqvist och Kris­ter Frost, hade jag inte haft det­ta jobb idag.”

Moni­ka Lindén /tel 070–14 64 800

 

Jag vill läm­na mina bäs­ta vit­sord till den­na dis­tan­sut­bild­ning med dess fan­tastiska utbild­ningsledare, Agne­ta och Kris­ter. Utbild­nin­gen har resul­terat i en anställ­ning som redovis­ningskon­sult hos Lev­en­skog Redovis­ning AB.”

Fredrik Thors­son / tel 0733–240302