En 3,5 årig redovis­ningskon­sul­tut­bild­ning på dis­tans där Du kan kom­bin­era studi­er med förvärvsarbete.

Du kan väl­ja att läsa hela utbild­nin­gen eller ensta­ka kurser.

För var­je delkurs finns en detal­jerad studiehan­dled­ning som är dis­tan­sut­bild­nin­gens ryg­grad med kursin­nehåll, läskoder till fak­taböck­erna, sam­man­fat­tningar, kur­s­plan vec­ka för vec­ka, inlämn­ing­suppgifter och typten­ta­men med lösningsförslag.

Utbild­nin­gen omfat­tar 18 kurs­da­gar i Västerås som kom­plet­teras med webi­na­rier (föreläs­ningar on line), och kontinuerlig
han­dled­ning från våra lärare.

Utbild­nin­gen föl­jer en av SRF god­känd kur­s­plan för auk­tori­sa­tion enligt steg 1.

För hela utbild­nin­gen (3,5 år):
Kur­s­planer Infor­ma­tions­blad - Kur­san­mälan

För delkurs­er:
Kur­s­planer och lit­ter­atur­förteck­ningar — Infor­ma­tions­blad — Till kursanmälan

 

kursplan-steg1-160112

 

Ref­er­enser:

”Jag dri­ver Gildas Redovis­ning & Kon­torsser­vice i Frö­jel på Got­land och i min utbild­ning till auk­toris­erad redovis­ningskon­sult så hade jag Agne­ta Blomqvist och Kris­ter Frost som lärare och jag kan varmt rek­om­mendera dem och deras dis­tan­sup­plägg som innebär att man vet exakt vad man ska göra vec­ka för vec­ka vilket gör att det funger­ar att läsa, även lite svårare kurs­er på distans.

Ida Edlund / tel 073–0623409

 

”På Österlen dri­ver jag och min man Håkan Ingel­storp  — Restau­rang & Pen­sionat.

Efter avs­lu­tade studi­er blev jag omgående till­frå­gad om fort­satt anställ­ning på min prak­tik­plats Mazars Set revi­sions­byrå. Det är högs­ta betyg en utbild­ning inom redovis­ning, han­del­srätt och ekon­o­mistyrn­ing kan få, då var­je dag på en revi­sions­byrå hand­lar om kval­i­fi­cer­ade och kom­plexa uppgifter för både väldigt sto­ra som små före­tag i Sverige.

Att stud­era på dis­tans med detal­jer­ade studiehan­dled­ningar kom­bin­erat med närun­dervis­ning och dis­tan­sun­dervis­ning via webi­na­rier (föreläs­ningar on line) har gett mig möj­lighet till utbild­ning sam­tidigt som varda­gen fungerat.”

Char­lotte Wängerud / tel 0411–52 11 51

 

”Jag arbe­tar som redovis­ningschef på Lumi­na­tor AB. Utan redovis­ningskon­sul­tut­bild­nin­gen och mina lärare, Agne­ta Blomqvist och Kris­ter Frost, hade jag inte haft det­ta jobb idag.”

Moni­ka Lindén /tel 070–14 64 800