Kris­ter Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfaren­het från juridikun­dervis­ning på uni­ver­sitet och högskolor.

Han under­vis­ar i beskat­tningsrätt, entre­pre­nad­juridik och inter­na­tionell affärsjuridik och har över 20 års erfaren­het från styrelsear­bete i bostad­srätts­föreningar, aktiebo­lag, ekonomiska föreningar och ideel­la organ­i­sa­tion­er.

Kris­ter utnäm­n­des till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högsko­la (EST).

2018 –

Styrelseledamot Cre­ative Net­works X AB och dess dot­ter­bo­lag

2017 –

Uni­ver­sitet­sad­junkt i han­del­srätt vid Mälardalens högsko­la med kur­sans­var och under­vis­ning i:
Beskat­tningsrätt, Entre­pre­nad­juridik och Inter­na­tion­al Com­mer­cial Law
Styrelseledamot HSB Bostad­srätts­fören­ing Anund i Västerås (378 bostad­srät­ter)

2017 – 2019

Styrelseledamot HSB För­valt­ning i Mälardalen AB

2012 –

Styrelseledamot HSB Mälardalar­na Ek.för. (fd HSB Mälardalen Ek.för.)

2010

Gäst­föreläsare: Öre­bro uni­ver­sitet

2009

Gäst­föreläsare: Stock­holms uni­ver­sitet

2009 – 2016

Gäst­föreläsare: Mälardalens Högsko­la

2009

Gäst­föreläsare: Linköpings uni­ver­sitet

2008

Gäst­föreläsare: Fei

2009 –

Styrelse­ord­förande Bengt Bergs Mask­in­ser­vice AB och dess dot­ter­bo­lag

2004 – 2008

Styrelseledamot Bengt Bergs Mask­in­ser­vice AB

2008 –

Ord­förande HSB Brf Kungsängslil­jan i Västerås (322 bostad­srät­ter)

2004 – 2007

Vice ord­förande HSB Brf Kungsängslil­jan i Västerås (322 bostad­srät­ter)

1995 – 2003

Styrelseledamot HSB Brf Kungsängslil­jan i Västerås (322 bostad­srät­ter)

2006 – 2016

Ord­förande Ängsö Golfk­lubb (ca 1 000 medlem­mar)

2003 – 2005

Vice ord­förande Ängsö Golfk­lubb (ca 1 000 medlem­mar)

2002

Styrelseledamot Ängsö Golfk­lubb (ca 1 000 medlem­mar)

2008 2011

Ord­förande GK10 (10 st golfk­lub­bar i samverkan)

2006 2008

Kur­sans­varig för kurs­erna: IT-rätt och Intro­duc­tion to Com­mer­cial Law, Mälardalens högsko­la

1999 2008

Uni­ver­sitet­sad­junkt i han­del­srätt vid Mälardalens högsko­la med ensamt kur­sans­var för all utbild­ning
i beskat­tningsrätt vid högskolan (ca 200 stu­den­ter per år).

1995 1999

Anl­i­tad som kon­sult för att under­visa i beskat­tningsrätt och han­del­srätt vid Mälardalens högsko­la.

1998

Egen verk­samhet i JKF UTBILDNING AB med bifir­ma Jurist­fir­man Kris­ter Frost

1995

Jur. kand. exa­men Stock­holms uni­ver­sitet.

1991–1995

Juridik­studi­er vid Stock­holms uni­ver­sitet.

1985–1990

Bosatt i USA för att biträ­da klien­ter med före­tagsetab­leringar.
Eget kon­sult­före­tag i USA.
Amerikan­sk fastighetsmäk­lar­li­censen.

1979–1995

Innehavare av en bok­förings­byrå. Klien­ter: små ”ägarled­da” före­tag i oli­ka bran­sch­er.
Ekon­o­mis­tudi­er

1975–1979

Star­tade, vid 17-års ålder, ett före­tag för import och försäljn­ing av gram­mo­fon­skivor.