Kris­ter Frost är jurist och ekonom med över 20 års erfaren­het från juridik- och ekonomi­un­dervis­ning på uni­ver­sitet & högskolor, pri­va­ta utbild­ningsanordnare och före­tagsin­ter­na utbild­ningar.

Han under­vis­ar i beskat­tningsrätt, entre­pre­nad­juridik,  inter­na­tionell affärsjuridik och före­tagsekono­mi.
Han har ock­så mer än 20 års erfaren­het från styrelsear­bete i bostad­srätts­föreningar, aktiebo­lag, ekonomiska föreningar och ideel­la organisationer.

 

 

 

 

 

Kris­ter utnäm­n­des till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högsko­la (EST).

Kris­ter omnämns på LinkedIn

2018 –

Styrelseledamot Cre­ative Net­works X AB och dess dotterbolag

2017 –

Uni­ver­sitet­sad­junkt i han­del­srätt vid Mälardalens uni­ver­sitet med kur­sans­var och under­vis­ning i:
Beskat­tningsrätt, Entre­pre­nad­juridik och Inter­na­tion­al Com­mer­cial Law

2017 – 2021

Styrelseledamot HSB Brf Anund i Västerås (378 bostadsrätter)

2017 – 2019

Styrelseledamot HSB För­valt­ning i Mälardalen AB

2012 – 2020

Styrelseledamot HSB Mälardalar­na Ek.för. (fd HSB Mälardalen Ek.för.)

2010

Gäst­föreläsare: Öre­bro universitet

2009

Gäst­föreläsare: Stock­holms universitet

2009 – 2016

Gäst­föreläsare: Mälardalens Högskola

2009

Gäst­föreläsare: Linköpings universitet

2009 –

Styrelse­ord­förande Bengt Bergs Mask­in­ser­vice AB och dess dotterbolag

2008 –

Ord­förande HSB Brf Kungsängslil­jan i Västerås (322 bostadsrätter)

2008 2011

Ord­förande GK10 (10 st golfk­lub­bar i samverkan)

2006 – 2016

Ord­förande Ängsö Golfk­lubb (ca 1 000 medlemmar)

2006 2008

Kur­sans­varig för kurs­erna: IT-rätt och Intro­duc­tion to Com­mer­cial Law, Mälardalens högskola

2004 – 2008

Styrelseledamot Bengt Bergs Mask­in­ser­vice AB

2004 – 2007

Vice ord­förande HSB Brf Kungsängslil­jan i Västerås (322 bostadsrätter)

2003 – 2005

Vice ord­förande Ängsö Golfk­lubb (ca 1 000 medlemmar)

2002

Styrelseledamot Ängsö Golfk­lubb (ca 1 000 medlemmar)

1999 2008

Uni­ver­sitet­sad­junkt i han­del­srätt vid Mälardalens högsko­la med ensamt kur­sans­var för all utbild­ning
i beskat­tningsrätt vid högskolan (ca 200 stu­den­ter per år).

1998

Egen verk­samhet i JKF UTBILDNING AB med bifir­ma Jurist­fir­man Kris­ter Frost

1995 1999

Anl­i­tad som kon­sult för att under­visa i beskat­tningsrätt och han­del­srätt vid Mälardalens högskola.

1995 – 2003

Styrelseledamot HSB Brf Kungsängslil­jan i Västerås (322 bostadsrätter)

1995

Jur. kand. exa­men Stock­holms universitet.

1991–1995

Juridik­studi­er vid Stock­holms universitet.

1985–1990

Bosatt i USA för att biträ­da klien­ter med före­tagsetab­leringar.
Eget kon­sult­före­tag i USA.
Amerikan­sk fastighetsmäklarlicensen.

1979–1995

Innehavare av en bok­förings­byrå. Klien­ter: små ”ägarled­da” före­tag i oli­ka bran­sch­er.
Ekon­o­mis­tudi­er

1975–1979

Star­tade, vid 17-års ålder, ett före­tag för import och försäljn­ing av grammofonskivor.