JKF UTBILDNING är ett före­tag som förs­er världen med utbild­ningar som är enkla att förstå och som ger dig högre kom­pe­tens, på kortare tid och därmed till en lägre kost­nad genom att vi, som utbild­ningsanordnare, kan före­na ämneskun­skap, bra ped­a­gogik och infor­ma­tion­steknik (IT). Vi genom­för utbild­ningar på tra­di­tionellt sätt, dvs fysiska utbild­ningar, dis­tan­sut­bild­ningar (e-learn­ing) och JKF-Webi­na­ri­er. Vis­sa kurs­er ges bara som JKF-Webi­na­ri­er.

Livs­lån­ga läran­det är en nöd­vändighet då förän­dringstak­ten i samhäl­let blir allt snab­bare. Som ägare, styrelseledamot eller VD i ett aktiebo­lag har du ett stort ege­nans­var att själv se till att du är upp­dat­er­ad inom bland annat rel­e­van­ta rätt­som­rå­den. Om du mis­sar något kan det i slutän­dan innebära sto­ra kost­nad­er. Kun­skap är grun­den, kom­pe­tens är färskvara. På våra utbild­ningar i juridik och ekono­mi lär du dig grun­der­na sam­tidigt som du får en upp­da­ter­ing på det senaste inom området.

Tid är pen­gar och mån­ga av oss har svårt att hin­na med att fort­bil­da oss. Vi erb­jud­er lös­nin­gen: ett JKF-Webi­na­ri­um. Vad är ett JKF-Webi­na­ri­um? JKF är en kort­form av Jag Kan Förk­lara. Ett webi­na­ri­um är en kort­form av orden web-baser­at seminar­i­um, dvs en pre­sen­ta­tion, lek­tion eller work­shop trans­fer­erad över inter­net. Till­sam­mans bil­dar dessa två kort­former själ­va kär­nan i JKF-Webi­na­ri­er­na. Ett Webi­na­ri­um till skill­nad från en Pod­sänd­ning eller Web­sänd­ning är att Webi­na­ri­et möjlig­gör tvåvägskom­mu­nika­tion mel­lan sän­dare och mot­ta­gare.


FLER UTBILDNINGAR FRÅN JKF UTBILDNING

 

 

 

 

JKF-Webi­na­ri­er

 

 

 


länk till JKF UTBILD­NINGs hela kur­sut­bud

 

Medlem i:

SAGT OM VÅRA UTBILDNINGAR

  • Nu vet vi när vi bör ta hjälp”
  • Vi upp­skat­tar verk­li­gen föreläsarens kom­pe­tens och det han förmed­lade till oss”
  • Bäs­ta kursen jag någon­sin var­it på”
  • Lärorikt och använd­bart”
  • Rik­tigt bra och motiverande med engager­ade föreläsare”
  • Jät­te­bra kurs som alla bor­de läsa”
  • Svårt men lärorikt”
  • Exem­pel från kur­sutvärder­ing avseende föreläsaren Kris­ter Frost

Stäng meny