JKF-Time är det nya sät­tet att arbe­ta och det ger full kon­troll över alla process­er i företaget.
Nedan föl­jer några av de förde­lar pro­gram­met kan ge ditt företag

 • JKF-Time är ett webb-baser­at ären­de­hanter­ing­spro­gram som ska­par förut­sät­tningar­na för att pri­or­it­era ären­den på ett för före­taget effek­tivt sätt.
 • JKF-Time hjälper före­tagets styrelse/ledningsgrupp/vd att få en kom­plett över­sikt över före­tagets ärenden.
 • JKF-Time säk­er­ställer att före­taget behåller ”erfaren­het­skun­skaper” när anställ­da och/eller styrelseledamöter slutar.
 • JKF-Time är roll-baser­at så att oli­ka använ­dare får oli­ka behörigheter som överensstäm­mer med per­so­n­ens roll i företaget.
 • JKF-Time använ­der sig av epost för att informera använ­dar­na om t.ex. sta­tus­förän­dring av ett ärende eller påmin­nelser över vad eller vil­ka ären­den som behöver åtgärdas.
 • JKF-Time ger er möj­lighet att läg­ga in de projekt/aktiviteter/ärenden före­taget arbe­tar med och ni kan föl­ja ett ären­des fram­skri­dande, samtli­ga åtgärder log­gas och kan föl­jas upp i efter­hand. Ni kan lära av erfaren­heten och bli effek­ti­vare näs­ta gång.
 • JKF-Time ger er en effek­tiv och säk­er arkiver­ingslös­ning av doku­ment, räken­skaps­ma­te­r­i­al och referensmaterial.
 • JKF-Time kan ock­så hål­la koll på lokalbokningar m.m.
 • JKF-Time kan hantera en webb-baser­ad felan­mäl­nings­funk­tion där ett anmält fel reg­istr­eras i JKF-Time’s ”inko­rg” och automa­tiskt, via mail,
  informeras behörig per­son om att en felan­mälan inkommit.
 • JKF-Time kan automa­tiskt beva­ka avtal­stider avseende lever­an­tör­er, spon­sor­er försäkringar m.m. och skic­ka påmin­nelser inför upp­sägningar eller omförhan­dlin­gar avtal­en lagras ock­så i sys­temet så att behöri­ga per­son­er alltid har till­gång till aktuel­la avtal.
 • JKF-Time kan upprät­thål­la en inven­tarieförteck­n­ing med fotografi­er på var­je inven­tar­i­um, vilket är en stor hjälp vid bok­slut och eventuel­la försäkringsskador.
 • JKF-Time kan synkro­nis­eras med respek­tive per­sons dig­i­ta­la kalen­der så att påmin­nelser automa­tiskt syns i kalendern.
 • JKF-Time kan synkro­nis­eras via en app till både iphone och Android tele­fon­er vilket bety­der att du har till­gång till all infor­ma­tion under förut­sät­tning att du har internetuppkoppling.
 • JKF-Time är det naturli­ga pro­gram­met för pro­jek­t­styrn­ing där du kan ska­pa nya pro­jekt och reg­istr­era ytterli­gare delt­a­gare i de oli­ka pro­jek­ten. Oli­ka behörigheter i pro­gram­met kan ges till oli­ka projektdeltagare.
 • JKF-Time sän­der regel­bun­det, t.ex. var­je måndag mor­gon, en sam­manställ­ning, per mail, till använ­dar­na över vil­ka ären­den som har för­fal­lodag under den kom­mande veckan.

Förde­lar­na med att arbe­ta i JKF-Time är mån­ga och möj­ligheter­na näst intill oändliga

JKF-Time möjlig­gör:

  • bät­tre kval­ité i det som utförs,
  • mer arbete blir utfört,
  • bät­tre lön­samhet och
  • högre väl­befinnande för indi­vider­na i företaget.

Kon­tak­ta mig för mer infor­ma­tion om JKF-Time

  Ditt namn (oblig­a­torisk)

  Din epost (oblig­a­torisk)