JKF-Time är det nya sät­tet att arbe­ta och det ger full kon­troll över alla process­er i förenin­gen.
Nedan föl­jer några av de förde­lar pro­gram­met kan ge din fören­ing

• JKF-Time är ett webb-baser­at ären­de­hanter­ing­spro­gram som ska­par förut­sät­tningar­na för att pri­or­it­era ären­den på ett för förenin­gen effek­tivt sätt.

• JKF-Time hjälper förenin­gens styrelse att få en kom­plett över­sikt över för­erenin­gens ären­den.

• JKF-Time säk­er­ställer att förenin­gen behåller ”erfaren­het­skun­skaper” när anställ­da och/eller förtroen­de­val­da slu­tar

• JKF-Time är roll baser­at så att oli­ka använ­dare får oli­ka behörigheter som överensstäm­mer med per­so­n­ens roll i förenin­gen.

• JKF-Time använ­der sig av epost för att informera använ­dar­na om t.ex. sta­tus­förän­dring av ett ärende eller påmin­nelser över vad eller vil­ka ären­den som behöver åtgär­das

• JKF-Time ger er möj­lighet att läg­ga in de projekt/aktiviteter/ärenden förenin­gen arbe­tar med och ni kan föl­ja ett ären­des fram­skri­dande, samtli­ga åtgärder log­gas och kan föl­jas upp i efter­hand. Ni kan lära av erfaren­heten och bli effek­ti­vare näs­ta gång.

• JKF-Time ger er en effek­tiv och säk­er arkiver­ingslös­ning av doku­ment, räken­skaps­ma­te­r­i­al och ref­er­ens­ma­te­r­i­al

• JKF-Time kan ock­så hål­la koll på lokalbokningar

• JKF-Time kan hantera en webb-baser­ad felan­mäl­nings­funk­tion där ett anmält fel reg­istr­eras i JKF-Time’s ”inko­rg” och automa­tiskt, via mail, informeras behörig per­son om att en felan­mälan inkom­mit

• JKF-Time kan automa­tiskt beva­ka avtal­stider avseende lever­an­tör­er, spon­sor­er försäkringar m.m. och skic­ka påmin­nelser inför upp­sägningar eller omförhan­dlin­gar avtal­en lagras ock­så i sys­temet så att behöri­ga per­son­er alltid har till­gång till aktuel­la avtal

• JKF-Time kan upprät­thål­la en inven­tarieförteck­n­ing med fotografi­er på var­je inven­tar­i­um, vilket är en stor hjälp vid bok­slut och eventuel­la försäkringsskador

• JKF-Time kan synkro­nis­eras med respek­tive per­sons dig­i­ta­la kalen­der så att påmin­nelser automa­tiskt syns i kalen­dern

• JKF-Time kan synkro­nis­eras via en app till både iphone och Android tele­fon­er vilket bety­der att du har till­gång till all infor­ma­tion under förut­sät­tning att du har inter­ne­tup­p­kop­pling

• JKF-Time är det naturli­ga pro­gram­met för pro­jek­t­styrn­ing där du kan ska­pa nya pro­jekt och reg­istr­era ytterli­gare delt­a­gare i de oli­ka pro­jek­ten. Oli­ka behörigheter i pro­gram­met kan ges till oli­ka pro­jek­t­delt­a­gare.

• JKF-Time sän­der regel­bun­det, t.ex. var­je måndag mor­gon, en sam­manställ­ning, per mail, till använ­dar­na över vil­ka ären­den som har för­fal­lodag under den kom­mande veck­an

Förde­lar­na med att arbe­ta i JKF-Time är mån­ga och möj­ligheter­na näst intill oändli­ga

JKF-Time möjlig­gör:
— bät­tre kval­ité i det som utförs,
— mer arbete blir utfört,
— bät­tre lön­samhet och
— högre väl­befinnande för indi­vider­na i organ­i­sa­tio­nen.

Kon­tak­ta mig för mer infor­ma­tion om JKF-Time

Ditt namn (oblig­a­torisk)

Din epost (oblig­a­torisk)