JKF UTBILDNING:s Integritet­spol­i­cy, dat­er­ad 2018-06-28

 

Hur hanter­ar vi dina per­son­li­ga uppgifter

 

 1. ALLMÄNT

  • JKF UTBILDNING respek­ter­ar din integritet och i hela vår verk­samhet försök­er vi att i så stor utsträck­n­ing som möjligt lagra så få per­son­li­ga uppgifter som möjligt. När det gäller de uppgifter vi lagrar så har vi gjort bedömnin­gen att vi har laglig grund för att lagra dem. Men det finns ock­så uppgifter som vi får lagra men som vi väl­jer att inte lagra där­för att vi strä­var efter att lagra så få per­son­uppgifter som möjligt. I den här integritet­spol­i­cyn förk­larar vi hur vi sam­lar in, behand­lar och lagrar dina per­son­uppgifter samt vil­ka rät­tigheter du har rörande dina per­son­uppgifter och hur du kan utnyt­t­ja dessa rät­tigheter.
 2. BEGREPP

  • PERSONUPPGIFTSANSVARIG

   Per­son­uppgift­sans­varig är den som ensamt eller till­sam­mans med andra bestäm­mer ändamålen och medlen för behan­dling av per­son­uppgifter.

   JKF UTBILDNING AB, 556551–7843, är per­son­uppgift­sans­varig för samtli­ga per­son­uppgifter som före­taget insam­lar, behand­lar och lagrar.

  • PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

   Är den som behand­lar per­son­uppgifter för den per­son­uppgift­sans­variges räkn­ing. Den per­son­uppgift­sans­varige är skyldig att teck­na ett skriftligt avtal med per­son­uppgifts­bi­trädet som anger vilken behan­dling av per­son­uppgifter­na som per­son­uppgifts­bi­trädet har rätt att utföra.

   JKF UTBILDNING AB har per­son­uppgifts­bi­träde­sav­tal med samtli­ga per­son­uppgifts­bi­trä­den som vi anl­i­tar. I vis­sa fall är JKF UTBILDNING AB per­son­uppgifts­bi­träde och även då har vi skriftli­ga avtal, med respek­tive per­son­uppgift­sans­varig.

  • PERSONUPPGIFT

   Var­je upplysning som avs­er en iden­ti­fier­ad eller iden­ti­fier­bar fysisk per­son.

   JKF UTBILDNING AB hanter­ar föl­jande per­son­uppgifter: för­namn, efter­namn, postadress, tele­fon nr, mailadress, ip-adress samt uppgift om mat-allergi­er

  • BEHANDLING AV PERSONUPPGIFT

   En åtgärd eller kom­bi­na­tion av åtgärder beträf­fande per­son­uppgifter eller upp­sät­tningar av per­son­uppgifter, oberoende av om de utförs automa­tis­er­at eller ej, såsom insam­ling, reg­istrering, organ­is­er­ing, struk­turering, lagring, bear­bet­ning eller ändring, fram­tagn­ing, läs­ning, använd­ning, utlämn­ing genom över­föring, sprid­ning eller till­han­dahål­lande på annat sätt, jus­ter­ing eller sam­man­förande, begrän­sning, rader­ing eller förstöring.

   JKF UTBILDNING behand­lar per­son­uppgifter när vi skickar ut mark­nads­förings­ma­te­r­i­al via post eller mail, när vi reg­istr­erar kurs­delt­a­gare, när vi fak­tur­erar våra kurs­er, när vi för när­varolis­tor för fysiska sam­mankom­ster, när vi reg­istr­erar utför­da moment i e-kurs­er, när vi till restau­ranger anmäler måltidsönskemål/allergier, när vi utfär­dar kursin­tyg, när vi admin­istr­erar lön­er till lärare, när vi lagrar per­son­uppgifter för senare använd­ning.

 3. VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR JKF UTBILDNING IN OCH FÖR VILKET ÄNDAMÅL

  • FÖR DIG SOM ANMÄLER DIG TILL VÅRA KURSER
   • Ändamål
    Ändamålet med behan­dlin­gen är att kun­na full­göra utbild­ningsav­talet, kur­sutveck­ling, erb­ju­da fort­bild­ning.
   • Vil­ka per­son­uppgifter behand­las
    Vid kur­san­mälan läm­nar Du uppgift om för­namn, efter­namn, epostadress, uppgift om eventuel­la mat-allergi­er, före­tagsnamn som ska fak­tur­eras, före­tagets organ­i­sa­tion­snum­mer, före­tagets epostadress
   • Laglig grund
    Behan­dlin­gen är nöd­vändig för att full­göra avtalet om utbild­ning samt avseende kur­sutveck­ling och erb­ju­dande om fort­bild­ning utgör den lagli­ga grun­den intresseavvägn­ing för att till­go­dose ditt och vårt berät­ti­gade intresse att utveck­la och erb­ju­da kval­i­fi­cer­ade utbild­ningar till våra kurs­delt­a­gare.
   • Lagringspe­ri­od
    Infor­ma­tion om eventuel­la mat-allergi­er raderas omedel­bart efter utförd utbild­ning. Fak­turering­suppgifter lagras i 7 år efter räken­skap­sårets utgång enlig bok­föringsla­gens arkiver­ingsre­gler. För­namn, efter­namn och epostadress avseende kurs­delt­a­gare lagras 10 år efter genom­förd utbild­ning för att kun­na besvara eventuel­la frå­gor från dig om genom­för­da utbild­ningar.
  • FÖR DIG SOM ERHÅLLER VÅRA NYHETSBREV
   • Ändamål
    Ändamålet med behan­dlin­gen är att skic­ka nyhets­brev med länkar till under­vis­nings­filmer i juridik- och ekonomiäm­nen samt infor­ma­tion om
    JKF UTBILDNING:s kur­sut­bud.
   • Vil­ka per­son­uppgifter behand­las
    Vi behand­lar epostadress­er till beslutsfattare i före­tag och organ­i­sa­tion­er. Adresser­na erhålls via for­mulär på vår hem­si­da, och via köp­ta adress­reg­is­ter.
   • Laglig grund
    Intresseavvägn­ing för att till­go­dose ditt och vårt berät­ti­gade intresse att utveck­la och erb­ju­da kval­i­fi­cer­ade utbild­ningar till våra kurs­delt­a­gare.
   • Lagringspe­ri­od
    Vi lagrar adresser­na i 10 år, men rader­ar dem direkt om mot­ta­garen avreg­istr­erar sig via länk på våra nyhets­brev eller kon­tak­tar oss med begäran om avreg­istrering.
 1. VILKA DELAR VI DINA PERSONUPPGIFTER MED

  • Om per­son­uppgifter läm­nas ut till före­tag som behand­lar per­son­uppgifter för
   JKF UTBILDNING:s räkn­ing ingår vi ett biträde­sav­tal med den­na part. När dina per­son­uppgifter delas med per­son­uppgifts­bi­trä­den sker det endast för ändamål som är fören­li­ga med de ändamål för vil­ka vi har sam­lat in och behand­lar infor­ma­tio­nen, se ovan.
  • Per­son­uppgifter kan ock­så kom­ma att läm­nas ut till självständigt per­son­uppgift­sans­vari­ga om det är nöd­vändigt för att föl­ja gäl­lande lag eller krav från myn­digheter, för att till­vara­ta JKF UTBILDNING:s rättsli­ga intressen eller för att upp­täc­ka, före­byg­ga eller upp­märk­sam­ma bedrägerier och andra säk­er­hets- eller tekniska prob­lem.
   För den­na grupp ingår vi inte ett per­son­uppgifts­bi­träde­sav­tal då de själ­va styr behan­dling av per­son­uppgifter­na under egna vil­lkor och integritet­spol­i­cys.

 2. VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER

  Vi strä­var alltid efter att dina per­son­uppgifter ska behand­las inom EU/EES och att alla våra egna IT- sys­tem finns inom EU/EES. Om det sker undan­tag från det­ta, får per­son­uppgifts­bi­trädet, såsom per­son­uppgifts­bi­trä­den inom EU/EES, endast ta del av den infor­ma­tion som är rel­e­vant för ändamålet. Vi säkrar ock­så upp att en sky­ddsnivå kan upprät­tas såsom om biträdet vore sta­tion­er­ad inom EU/EES.
 3. DINA RÄTTIGHETER

Du har som reg­istr­erad rätt att få till­gång till per­son­uppgifter om dig själv. Du kan erhål­la kost­nads­fri infor­ma­tion om bl.a. vil­ka per­son­uppgifter som JKF UTBILDNING behand­lar om dig och i vilket syfte. Du har vidare rätt att få felak­ti­ga, missvisande eller ofull­ständi­ga uppgifter rät­tade, avi­den­ti­fier­ade eller rader­ade. Du har även rätt att begära att vi begrän­sar behan­dlin­gen av dina per­son­uppgifter, att invän­da mot behan­dlin­gen av per­son­uppgifter­na eller att invän­da mot per­son­uppgifts­be­han­dlin­gar vi gör under den lagli­ga grun­den intresseavvägn­ing. Vän­li­gen notera att vis­sa av rät­tigheter­na enbart gäller i särskil­da sit­u­a­tion­er, exem­pelvis rät­ten till dat­a­porta­bilitet som enbart gäller i det fall behan­dlin­gen grun­dar sig på ett avtal eller sam­ty­cke och att behan­dlin­gen sker automa­tis­er­at.

Vill du ha hjälp med något av ovanstående eller något annat kring dina per­son­uppgifter, vän­li­gen kon­tak­ta oss via adressen nedan.

Du har även rätt att när som helst vän­da dig till till­syns­myn­digheten om du anser att dina per­son­uppgifter av oss behand­las i strid med tillämplig datasky­ddslags­tift­ning. Tag då kon­takt med Integritetssky­ddsmyn­digheten. Kon­tak­tuppgifter hit­tar du här: www.datainspektionen.se

 

 

JKF UTBILDNING AB

Box 10049

720 10  VÄSTERÅS

Tel. 021–18 07 54

E-post: info@jkf.se
Hem­si­da: www.jkf.se

 

Assign a menu in the Left Menu options.
Assign a menu in the Right Menu options.