UTBILDNINGAR FÖR STYRELSE OCH VD

JKF Utbild­ning genom­för kval­i­fi­cer­ade utbild­ningar genom
fysiska föreläs­ningar

JKF-Webi­na­ri­er

e‑learning

 

Juridik

Styrelse och VD i ett aktiebo­lag har ett myck­et stort ans­var.
Det är mån­ga juridiska frågeställ­ningar som måste hanteras i den dagli­ga verk­samheten för att säk­er­stäl­la att före­taget inte för­lorar pen­gar. Juridiska mis­stag kan bli kost­sam­ma för bolaget, styrelsen och VD.
JKF Utbild­ning håller dig upp­dat­er­ad inom juridiken.

Ekonomi

Styrelsen är skyldig att löpande bedö­ma bolagets ekonomiska sit­u­a­tion. För att kun­na full­göra den­na lagstadgade skyldigheten måste styrelsen, och VD inneha grundläg­gande kun­skaper i bok­föring och ekono­mi. Om fel beslut tas kan per­son­ligt betal­ningsans­var för bolaget skul­der inträ­da.
JKF Utbild­ning håller dig upp­dat­er­ad inom ekonomi.

AKTUELLT

JKF UTBILDNING
Det bäs­ta sät­tet att utveck­la din kompetens

Din lärare:
“Kunskap är grunden, kompetens en färskvara”

Kris­ter Frost är jurist och ekonom och har över 20 års erfaren­het från juridikun­dervis­ning på uni­ver­sitet och högskolor. 
Han under­vis­ar i beskat­tningsrätt, entre­pre­nad­juridik och inter­na­tionell affärsjuridik och har över 20 års erfaren­het från styrelsear­bete i bostad­srätts­föreningar, aktiebo­lag, ekonomiska föreningar och ideel­la organisationer. 
Kris­ter utnäm­n­des till årets lärare år 2016 av mälekon på Mälardalens högsko­la (EST).

SAGT OM VÅRA UTBILDNINGAR

  •  “Nu vet vi när vi bör ta hjälp”
  •  “Vi upp­skat­tar verk­li­gen föreläsarens kom­pe­tens och det han förmed­lade till oss”
  •  “Bäs­ta kursen jag någon­sin var­it på”
  •  “Lärorikt och användbart”
  •  “Rik­tigt bra och motiverande med engager­ade föreläsare”
  •  “Jät­te­bra kurs som alla bor­de läsa”
  •  “Svårt men lärorikt”
  •  Exem­pel från kur­sutvärder­ing avseende föreläsaren Kris­ter Frost

Cer­ti­fier­ad av:

Medlem i: