Vi hjälper dig
att kon­tin­uerligt utveck­la din
affärskom­pe­tens
i din takt och enligt  dina önskemål

Boka din per­son­li­ga tränare
(PT-) i juridik, ekono­mi och ledarskap

 

Indi­vidu­el­la Webinarium

fysiska föreläs­ningar

JKF-Webi­na­ri­er

e‑learning

 
 

Det är vår över­tygelse att med mer kun­skap och kom­pe­tens för­bät­tras förut­sät­tningar­na för att fat­ta bät­tre beslut.

En styrelse, en VD och en ägares uppgift är att fat­ta beslut.

Sto­ra och vik­ti­ga beslut som påverkar anställ­da, lever­an­tör­er, kun­der och därmed före­tagets fortlevnad.

Vill du fat­ta bät­tre beslut?
Vill du bli tryg­gare i ditt beslutsfat­tande?
Vill du förvär­va mer kun­skap och kompetens?

Anmäl dig till någon av våra utbild­ningar i juridik och ekonomi.

SAGT OM VÅRA UTBILDNINGAR

  •  “Nu vet vi när vi bör ta hjälp”
  •  “Vi upp­skat­tar verk­li­gen föreläsarens kom­pe­tens och det han förmed­lade till oss”
  •  “Bäs­ta kursen jag någon­sin var­it på”
  •  “Lärorikt och användbart”
  •  “Rik­tigt bra och motiverande med engager­ade föreläsare”
  •  “Jät­te­bra kurs som alla bor­de läsa”
  •  “Svårt men lärorikt”

 Exem­pel från kur­sutvärder­ing avseende föreläsaren Kris­ter Frost

En en-dagars styrelseut­bild­ning med juridik och ekono­mi var pre­cis vad jag behövde. Jag upp­skat­tade verk­li­gen föreläsarens kom­pe­tens och det som förmed­lades under dagen. En utbild­ning som jag varmt kan rek­om­mendera till ägare, styrelseledamöter och VD i små och medel­sto­ra aktiebo­lag.
/Gramsh Gashi/
Styrelse­ord­förande och delägare


Skärmavbild 2018-10-14 kl. 21.25.57

Spet­skom­pe­tens inom fiberop­tik
Med stort verk­samhet­skun­nande, entre­prenör­san­da och teknisk spet­skom­pe­tens ökar vi kun­der­nas konkur­ren­skraft och lönsamhet.

Cer­ti­fier­ad: