JKF Utbild­ning genom­för kval­i­fi­cer­ade
utbild­ningar genom

fysiska föreläs­ningar

JKF-Webi­na­ri­er

e‑learning

Juridik & Ekonomi

Juridik & Ekonomi

Det är vår över­tygelse att med mer kun­skap och kom­pe­tens för­bät­tras förut­sät­tningar­na för att fat­ta bät­tre beslut

En styrelse, en VD och en ägares uppgift är att fat­ta beslut.
Sto­ra och vik­ti­ga beslut som påverkar anställ­da, lever­an­tör­er, kun­der och därmed före­tagets fortlevnad.

Vill du fat­ta bät­tre beslut?
Vill du bli tryg­gare i ditt beslutsfat­tande?
Vill du förvär­va mer kun­skap och kompetens?

Anmäl dig till någon av våra utbild­ningar i ekono­mi och juridik

 

SAGT OM VÅRA UTBILDNINGAR

  •  “Nu vet vi när vi bör ta hjälp”
  •  “Vi upp­skat­tar verk­li­gen föreläsarens kom­pe­tens och det han förmed­lade till oss”
  •  “Bäs­ta kursen jag någon­sin var­it på”
  •  “Lärorikt och användbart”
  •  “Rik­tigt bra och motiverande med engager­ade föreläsare”
  •  “Jät­te­bra kurs som alla bor­de läsa”
  •  “Svårt men lärorikt”
  •  Exem­pel från kur­sutvärder­ing avseende föreläsaren Kris­ter Frost

En en-dagars styrelseut­bild­ning med juridik och ekono­mi var pre­cis vad jag behövde. Jag upp­skat­tade verk­li­gen föreläsarens kom­pe­tens och det som förmed­lades under dagen. En utbild­ning som jag varmt kan rek­om­mendera till ägare, styrelseledamöter och VD i små och medel­sto­ra aktiebo­lag.
/Gramsh Gashi/
Styrelse­ord­förande och delägare

Spet­skom­pe­tens inom fiberop­tik
Med stort verk­samhet­skun­nande, entre­prenör­san­da och teknisk spet­skom­pe­tens ökar vi kun­der­nas konkur­ren­skraft och lönsamhet

JKF UTBILDNING har på utmärkt sätt genom­fört en före­tagsin­tern kurs i ämnet Entre­pre­nad­juridik för en del av de anställ­da i MISAB Grup­pen. Delt­a­gar­na är myck­et nöj­da även om de upplevde ämnet som svårt. De vet nu vad de ska göra om frå­gor upp­kom­mer rörande tolkn­ing av kon­trakt.
/Larry Höjer/
Personal‑, utbild­ningsans­varig samt delägare

Med moder­bo­laget Mel­lans­ven­sk Indus­trisaner­ing AB i spet­sen är MISAB Grup­pen en kon­cern med både bred och djup kom­pe­tens inom:
Skade­teknik — Fuk­t­teknik — Spolteknik — Radon­teknik — Vaku­umteknik — Elek­tron­ik — Fastighet­sjour — Entre­pre­nad — Rörteknik

Certifierad: