Styrelseutbildningar - för styrelseledamöter i aktiebolag och bostadsrättsföreningar

webinarier - distansutbildningar - fysiska sammankomster

 

Affärsjuridik och Beskattningsrätt för ägare, styrelseledamöter och VD i aktiebolag, Stockholm den 16-17/10 Juridik och ekonomi för ägare, styrelseledamöter och VD i aktiebolag, Västerås den 29/8 Beskattning av ägare i fåmansföretag, Västerås 18-10-02

 

JKF UTBILDNING är ett före­tag som förs­er världen med utbild­ningar som är enkla att förstå och som ger dig högre kom­pe­tens, på kortare tid och därmed till en lägre kost­nad genom att vi, som utbild­ningsanordnare, kan före­na ämneskun­skap, bra ped­a­gogik och infor­ma­tion­steknik (IT). Vi genom­för utbild­ningar på tra­di­tionellt sätt, dvs fysiska utbild­ningar, dis­tan­sut­bild­ningar (e-learn­ing) och JKF-Webi­na­ri­er. Vis­sa kurs­er ges bara som JKF-Webi­na­ri­er.

Livs­lån­ga läran­det är en nöd­vändighet då förän­dringstak­ten i samhäl­let blir allt snab­bare. Som ägare, styrelseledamot eller VD i ett aktiebo­lag har du ett stort ege­nans­var att själv se till att du är upp­dat­er­ad inom bland annat rel­e­van­ta rätt­som­rå­den. Om du mis­sar något kan det i slutän­dan innebära sto­ra kost­nad­er. Kun­skap är en färskvara och våra utbild­ningar i juridik och ekono­mi gör att du håller dig upp­dat­er­ad.

Tid är pen­gar och mån­ga av oss har svårt att hin­na med att fort­bil­da oss. Vi erb­jud­er lös­nin­gen: ett JKF-Webi­na­ri­um. Vad är ett JKF-Webi­na­ri­um? JKF är en kort­form av Jag Kan Förk­lara. Ett webi­na­ri­um är en kort­form av orden web-baser­at seminar­i­um, dvs en pre­sen­ta­tion, lek­tion eller work­shop trans­fer­erad över inter­net. Till­sam­mans bil­dar dessa två kort­former själ­va kär­nan i JKF-Webi­na­ri­er­na. Ett Webi­na­ri­um till skill­nad från en Pod­sänd­ning eller Web­sänd­ning är att Webi­na­ri­et möjlig­gör tvåvägskom­mu­nika­tion mel­lan sän­dare och mot­ta­gare.

juridik- och ekonomi­ut­bild­ningar
— länk till JKF UTBILD­NINGs hela kur­sut­bud —

 

Gratiskurs Avtalslagen Avtalsrätt - Webinarium 18/9 kl 10-12 för dig som vill lära dig om hur avtal uppkommer, fullmakter och standardavtal Avtalsrätt - 1376 kl 8-12 Västerås för dig som vill lära dig om hur avtal uppkommer, fullmakter och standardavtal

 

Entreprenadjuridik-Västerås 18-09-03 Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, Västerås den 6/9 Beskattningsregler för enskild näringsidkare, Västerås 18-10-08

 

Webinarium 4/10 kl 11-12 Styrelsearbete i aktiebolag, juridik Webinarium 11/10 kl 11-12 Styrelsearbete i aktiebolag, organisation Webinarium 15/10 kl 11-12 Styrelsearbete i aktiebolag, ekonomi

 

Webinarium 4/10 kl 11-12 Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, juridik Webinarium 11/10 kl 11-12 Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, organisation Webinarium 15/10 kl 11-12 Styrelsearbete i bostadsrättsföreningar, ekonomi

"Kunskap är grunden, kompetens är färskvara!" citat: Krister Frost

Om Du vill fördjupa Din kunskap anmäl Dig till våra utbildningar. Om Du vill bibehålla Din kompetens prenumerera på vårat Nyhetsbrev